SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu koja je saobrazna poručenoj. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna poručenoj:

  1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac;
  2. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  3. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  1. se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;
  2. je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna poručenoj.
  3. Ako isporučena roba nije saobrazna poručenoj, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom.