POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovim uslovima korišćenja se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa koriščenjem servisa urbanart.com koji se nalazi na internet adresi www.urbanart.com (u daljem tekstu : servis.) Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo URBANART PR, sa sedištem u Republici Srbiji, 11000 Beograd, ul. Bačvanska 25, Matični broj i PIB u čujem je vlasništvu(u daljem tekstu: Društvo.)

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Servisa. Društvo omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom Servisu i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju da postupaju u skladu sa Uslovima korišćenja i na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Društva putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.